سفارش تبلیغ
صبا

اخراجی های عشق

دنــــــــــــــیا را بـــد ســــاختــــــند

کــــــــسی را کـــــه دوســــــــت داری دوســـــــتــت نـــدارد

کـــــسی کـــه تــو را دوســـت دارد تــــو دوســـتش نــداری

امــــــــا کســـــــی کـــه تـــــو دوســــــتش داری و او هـــم

دوســتت دارد،بـــه رســم آییـــن زنـــدگانی بـــه هم نمیرسند

و ایـــــــن رنـــج است...

مــــــن تـــو را دوس دارم، و تــــو دیــــــــگـــــری را ، و

دیـــــــگــری دیـــــــگری را ...! و اینــــــگونه اســـــــــــــت

کــــــه همــــگی تنـــــــهایــــــیم!!!


"دکتر علی شریعتی"


نوشته شده در سه شنبه 91/6/14ساعت 5:32 عصر توسط شایان و میلاد نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com