سفارش تبلیغ
صبا

اخراجی های عشق

مـــــــــــن نمیــــــگویم نـباید در نــگاه اول عـــــــــاشق شد

امــــا اعـــتـــــقاد دارم بایـــد بار دوم هم نــــــگــاه کــــرد!!

خــــــوشبخت کــــــسی است کـــــه به یــــکی از دو چیز

دســـترسی دارد: کتاب های خوب یـــــا دوســــتانی کـــه

اهل کتـــــــــاب باشـــــند...

تـــــــمام جــــهنم در یک کــــلمه وجـــود دارد:تنــــهایی!

به مرگ راضــــــــی شدن ، به فـــــتح نائل شدن است

خــــــــــدا فقط آب را آفرید ، انســــــان شـــــراب را !!!

عــــــشق زیبا و زشـــــــت ندارد ، هر زن پاکدامنی زیـــبا

و دلـپسند اســــــــت ، زندگانی گــــــل است و عشـق ،

عـــسل آن ...

لطــــف زن مــــانند مـــــاسه خـــــطرناک اســــــــــــــــت

چـــــقدر عــــــــاقـــــلند آنهایی کــــــه در عــــــشق

احــــــمق اند!!!


"ویـــــــــکتور هوگو"


نوشته شده در جمعه 91/5/27ساعت 11:8 عصر توسط شایان و میلاد نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com